Kurhaus 
Bad Homburg 


120cm * 120cm
WVZ 461
05/2018

Rathaus
Bad Homburg 


120cm * 120cm
WVZ 460
05/2018

Kaiser Wilhelms Bad 
Bad Homburg 


120cm * 120cm
WVZ 459
05/2018

Fürstenbahnhof
Bad Homburg 


120cm * 120cm
WVZ 458
05/2018

Alte Post
Bad Homburg 


120cm * 120cm
WVZ 457
05/2018